Pravidla FB soutěže

Podmínky soutěže o ukázkovou lekci tance zdarma

Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatel soutěže:

Woxo impressions s.r.o

se sídlem

 

Nábřeží Míru 42
Český Těšín, 737 01

Česká republika

DIČ: CZ05251931

(dále jen „Pořadatel“)

Organizátor soutěže:

Woxo impressions s.r.o

se sídlem

 

Nábřeží Míru 42
Český Těšín, 737 01

Česká republika

DIČ: CZ05251931

(dále jen „Organizátor“)

Informace o soutěži:

Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky soutěže “Soutěž o 2x triko z edice České hory” (dále jen „Soutěž“), která probíhá na Facebook a Instagram profilu MonkeyStore.cz, kterou provozuje Pořadatel (dále jen „Profil“).

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání Soutěže“) od 5. 10. do 7. 10. 2022 (dále jen „doba konání Soutěže“). Vyhlašování výherců bude probíhat na FB a IG Profilu Pořadatele - FB a IG Profil MonkeyStore.cz.

Podmínky zapojení do Soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování v České republice a zřízený vlastní aktivní profilový účet na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“) a splní tyto podmínky Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

Soutěžící musí být po dobu trvání Soutěže zaregistrovaným uživatelem s aktivním účtem na Facebooku a splňovat veškerá pravidla jeho užití. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu Facebook účet Soutěžícího, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným Facebook účtem. Použije-li totožný Soutěžící více Facebook účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze Facebook či Instagram účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.

Organizátor může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže nebo pokud k tomu má důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze Soutěže nemá Organizátor povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému Soutěžícímu nevzniká vůči Organizátorovi ani Pořadateli žádný právní nárok.

Organizátor či Pořadatel může vyloučit ze Soutěže také Soutěžícího, u kterého bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným způsobem ovlivnitelným výsledky Soutěže.

Určení výherce:

Soutěže se mohou Soutěžící zúčastnit splněním soutěžního úkolu - vložením soutěžního komentáře k příspěvku Pořadatele na Profilu (dále jen „Soutěžní úkol“).

Výhercem se stane Soutěžící, který podle pokynů Organizátora splní Soutěžní úkol a bude vylosován Organizátorem pomocí náhodného výběru ze všech účastníků Soutěže.

V Soutěži je možné získat věcnou cenu v podobě 2 triček z edice České hory (dále jen „Výhra“). Podrobné informace o výhře jsou specifikovány u daného příspěvku na Profilu.

Jméno Výherce vyhlásí Organizátor na FB a IG Profilu MonkeyStore.cz. V Soutěži je možné získat pouze 2 Výhry pro právě 2 Výherce.

V rámci předání Výhry bude pořízena fotografie Výherce s Výhrou. Výherce bere na vědomí, že s ním bude v případě získání Výhry uzavřena smlouva s výhercem o pořízení záznamu z předávání Výhry. Uzavření smlouvy s Organizátorem je podmínkou k předání Výhry.

V případě neočekávaných komplikací může Pořadatel nahradit Výhru jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže nemá právo po Organizátorovi ani Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru nebo Výhru odmítne, mohou Organizátor i Pořadatel použít Výhru k jiným účelům. Nárok na Výhru nelze převádět na jiného Soutěžícího nebo jinou osobu.

Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.

Jak proběhne předání Výhry:

Výhra v Soutěži bude předána po předchozí domluvě s organizátorem soutěže, na které se domluví formou emailové komunikace. Kromě adresy sdělí Výherce Organizátorovi další nezbytné údaje pro zaslání Výhry (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo).

V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Organizátorovi a Pořadateli, zda použijí Výhru k jiným účelům.

Ochrana osobních údajů Soutěžících a Výherce:

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Organizátorem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Facebook profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Organizátorovi. Organizátor je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese Nábřeží Míru 42, Český Těšín. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

V případě Výherce budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.

Soutěžící uděluje pro případ získání Výhry bezplatné svolení s užitím své podobizny, jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního Facebook profilu v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora nebo Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu 3 let od konce doby konání Soutěže.

Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:

Pořadatel Soutěže,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Organizátor zpracovává,

vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat výmaz těchto osobních údajů,

právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Organizátora,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Ostatní ustanovení

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách MonkeyStore, a zavazuje se je dodržovat.

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Facebookem a Instagramem ani s ním není spojena.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za funkčnost Facebooku, Profilu nebo za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet.

Organizátor i Pořadatel Soutěže jsou oprávněni jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět Výhry. V případě změny pravidel Soutěže nahraje Pořadatel jejich aktuální znění na příslušnou webovou stránku, která informuje o Soutěži.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této Soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou Soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: woxo@woxo.cz

V Českém Těšíně dne: 4. 10. 2022